مطالب مربوط به موضوع : خدمات شرکت

خرید تضمینی قارچ

خرید تضمینی قارچ تولید شده در سالن های کوچک و بزرگ


آخرین قیمت اعلامی ( ۱۳۹۳/١۲/١۶ ):

قارچ دکمه ای، فلّه، درجه یک: ۵۶۰۰۰ ریال

قارچ دکمه ای، درجه دو و سه: ۱۴۰۰۰ ریال

قارچ صدفی: ۲۵۰۰۰ ریال

ادامه مطلب