افزودن 1400 متر مربع سطح زیر کشت در سال جاری

طبق گزارشات مدیر عامل شرکت (محمد محمدی) شرکت در سال جاری مساحتی بالغ بر 1400 متر مربع در قالب خوشه های تولید به سطح زیر کشت افزوده است.

وی در ادامه توضیحات نسبت کمپوست مصرفی به میزان 119000 کیلوگرم اشاره نمود و طبق پیش بینی کارشناسانه ایشان قارچ تولید شده در مساحت زیر کشت رفته فوق سالانه 28000 کیلوگرم می باشد.فرستادن دیدگاه