برگزاری 1200 نفر ساعت دوره تئوری و 800 نفر ساعت دوره عملی در سال جاری

رئیس هیئت مدیره شرکت (محمدرضا کردلو) مورخ 1391/12/10 در خصوص برگزاری دوره های تئوری و عملی گفت:

شرکت در سال جاری موفق به برگزاری 1200 نفر ساعت دوره تئوری و 800 نفر ساعت دوره عملی گردید.

وی افزود تاثیر گزاری دوره های برگزار شده منجر به اقدام 30 نفر از کارآموزان نسبت به راه اندازی سالن کشت گردیده است.فرستادن دیدگاه