کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک چیست:

از نظر نوع بستر،کشت و کار در گلخانه ها به دو روش صورت میگیرد:

  1. روش خاکی
  2. روش هیدروپونیک یا کشت آبی

البته روش سومی هم وجود دارد که آئروپونیک یا کشت هوایی نام دارد که تا کنون در ایران کاربرد نداشته است.

1 کشت گلخانه ای خاکی:

در روش خاکی همانطور که مشخص است،بستری که گیاه در آن قرار میگیرد خاک زراعی بوده و گیاه مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک دریافت میکند.خاک همانطور که مواد غذایی گیاه را تامین میکند،میتواند ناقل انواع بیماریها و آفات و همچنین تخم انواع علف های هرز باشد

2 کشت هیدروپونیک: 

به شکل کنونی دکتر گریگ،استاد دانشگاه کالیفرنیا در سال 1936 برای اولین بار نام هیدروپونیک را برای کشت بدون خاک بکار برد.”هیدرو” به معنای آب و “پونوس” به معنای کشت و کار میباشد.

در کل به کشتی که در آن از خاک استفاده نمیشود را “هیدروپونیک”مینامند.

البته از سالها و شاید قرنها پیش این نوع کشت و کار به نوعی صورت میگرفته.مانند آزمایشهایی که در قرن 16 در شن و قلوه سنگ انجام گرفت(بدون خاک) یا باغهای معلق بابل و باغهای آزتک در مکزیک.

مزایای کشت هیدروپونیک:

  1. فزایش عملکرد در واحد سطح
  2. استفاده حداکثری از سطح مورد کشت
  3. حذف آفات و امراض و قارچها در پی حذف خاک از بستر کشت
  4. حذف تمامی علف های هرز
  5. صرفه جویی قابل توجه در نیروی کار به دلیل عدم نیاز به عملیات زراعی آماده سازی خاک قبل از کشت و همچنین وجین و استفاده از سموم.
  6. صرفه جویی در مصرف آب و مواد غذایی و در نتیجه صرفه جویی در هزینه ها
  7. آلودگی کمتر محیط زیست در اثر باز چرخش مواد غذایی و کودها در سیستم

در روش هیدروپونیک گیاهان در بستر هایی مانند:پرلیت،کوکوپیت،پیت ماس،پشم سنگ و …رشد کرده و مواد غذایی به صورت محلول در آب در اختیار گیاه قرار میگیرد.

گلخانه هیدروپونیک مرکب

گلخانه هیدروپونیک مرکب

نمونه ای از کشت هیدروپونیک

نمونه ای از کشت هیدروپونیک

 

ارسال نظر