انواع گخانه

انواع گلخانه

انواع گلخانه

گلخانه های به هم پيوسته

  اين گلخانه بدون محدوديت در ابعاد و با ارتفاعهاي متفاوت قابل اجراء مي باشند. ديواره هاي كناري اين گلخانه ها برخلاف گلخانه هاي تونلي يا دوقلو به صورت عمودي بوده و نسبت به گلخانه هاي تونلي گرانتر مي باشند. از محسنات اين گلخانه ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

–         مصرف انرژي گرمايي كمتر نسبت به ساير گلخانه ها به دليل كم بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجي) به سطح زير كشت

–         زيادتر بودن حجم هواي در دسترس گياه جهت عمل فتوسنتز(در زمستان) به دليل بالا بودن نسبت حجم هواي داخل گلخانه به سطح زير كشت در مقايسه با سايرانواع گلخانه ها

–         تاثير كند نوسانات درجه حرارت محيط برروي دماي داخل گلخانه به دليل پائين بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجي) به حجم هواي داخل گلخانه و در نتيجه عملكرد بهتر گياه بواسطه عدم بروز شوكهاي حرارتي

–         امكان استفاده از تمام سطح زير پوشش (حتي در نزديكي ديواره ها) براي انواع گياهان

–         امكان اجراي گلخانه با ارتفاع بلند (تا هشت متر) به منظور زيادتر كردن حجم هواي در دسترس گياه، به صفر رساندن تاثير نوسانات شديد درجه حرارت محيط بر روي گياه و يا كشت گياهان بلندي نظيرموز

–         بروز كمترين تنش حرارتي روي گياهان در صورت ايجاد اشكال در يكي از سيستم هاي حرارتي (براي گلخانه هايي كه از سيستم حرارتي مركزي استفاده نمي كنند.) 

 

  گلخانه های دوقلو

  اين گلخانه ها صرفاً به صورت دوقلو اجراء شده و همانند گلخانه هاي تونلي داراي ديواره هاي قوسي در طرفين بوده و امكان استفاده از سطح زير پوشش، در قسمتهاي كناري براي كشت بيشتر گياهان فراهم نمي باشد. از طرفي قيمت اين گلخانه ها در حدود گلخانه هاي به هم   پيوسته مي باشد وهمانطور كه در نمودارهاي الف و ب ملاحظه مي شود از نظر نسبتهاي سطح تبادل حرارت به سطح زير كشت، حجم هواي   داخل به سطح زير كشت و نيز سطح تبادل حرارت به حجم هواي داخل، وضعيتي بهتر از گلخانه هاي تونلي دارند. در مجموع مي توان گفت كه   اين گلخانه ها ازنظرمزايا و معايب چيزي  مابين گلخانه هاي تونلي و به هم پيوسته مي باشند.

  گلخانه های خانگی

  اين نوع گلخانه در ابعاد كوچك و براي استفاده شخصي در منزل و به منظور پرورش گياهان زينتي يا سبزيجات و عموماً در مناطق سردسير مورد استفاده قرارمي گيرند.

 گلخانه های تونلی

 

        اين گلخانه ها ساده ترين و ارزانترين توع گلخانه هاي مدرن با پوشش پلاستيك مي باشند كه در واحدهايي با مقطع بخشي از دايره (يا شبيه به آن) اجراء مي شوند.

 ارزان بودن، نصب سريع و آسان، قابليت كنترل بهتر شيوع بيماريها و آفات از يك واحد به واحد هاي ديگرو دريافت نور بيشتر در واحد سطح     گلخانه به دليل زياد بودن نسبت سطح خارجي به سطح زير كشت از محاسن گلخانه هاي تونلي مي باشد و از معايب آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:

– مصرف انرژي زياد جهت گرمايش در زمستان به دليل زياد بودن نسيت سطح تبادل حرارت (سطح خارجي) به سطح زير كشت.

  –       افزايش قابل توجه دماي داخل گلخانه در تابستان به دليل زياد بودن نسبت سطح در برابر تابش (سطح خارجي) به سطح زير كشت.

 –       كم بودن حجم هواي در دسترس گياه جهت عمل فتوسنتز(در زمستان) به دليل پائين بودن نسبت حجم هواي داخل گلخانه به سطح زير كشت.

  –     تاثير سريع نوسانات درجه حرارت محيط بر روي دماي داخل گلخانه به دليل بالا بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجي) به حجم هواي داخل و در نتيجه وارد آمدن شوك حرارتي به گياهان و تاثير منفي بر روي عملكرد آنها

–  عدم امكان استفاده از سطح زير پوشش در قسمتهاي كناري براي بيشتر گياهان (به دليل قوس سازه در كناره ها)

  –     امكان سرمازدگي هر واحد گلخانه اي در صورت بروز اشكال در سيستم حرارتي آن (براي گلخانه هايي كه از سيستم حرارتي مركزي استفاده نمي كنند.)

   گلخانه های تحقيقاتی

  اين گلخانه ها عموماً جهت انجام تحقيقات در زمينه هاي كشاورزي، بيولوژي، ژنتيك و … كاربرد دارند كه با توجه به اين مطلب به انواع سيستمهاي كنترل شرايط محيطي نظير نور، دما، رطوبت، CO2 و… و نيز سيستم كنترل اتوماتيك اين فاكتورها مجهز بوده و بسيار پرهزينه مي باشند.

  

  گلخانه هاي تجاری

گلخانه هاي تجاري با هدف توليد انبوه انواع گياهان زينتي، سبزيجات، صيفي جات و ميوه ها ايجاد مي گردند. اسكلت اين گلخانه ها از جنس پروفيل يا لوله گالوانيزه و پوشش آنها از پلاستيك، فايبرگلاس، شيشه و … مي باشد.

گلخانه هاي با پوشش پلاستيك يا فايبرگلاس عموماً از سازه سبكتري برخورداربوده و در مقايسه با گلخانه هاي با پوشش شيشه اي بسيار ارزان مي باشند وبه طور عمده به سه نوع تونلي، دو قلو و به هم پيوسته تقسيم بندي مي گردند كه در ذيل مختصراً به شرح آنها مي پردازيم.

 

ارسال نظر