سازه گلخانه و بارهای وارد بر آن

سازه گلخانه

در گلخانه های که سازه های سبک دارند ، انتقال نور زیاد است؛ همچنین سازه ها باید فشار های آب و هوای بیرون مانند برف ، باران ، باد و تگرگ را تحمل کنند . در بیشتر اوقات ، خسارت وارده به گلخانه های با پوشش پلاستیکی ، به وسیله طوفان و ریزش برف سنگین ایجاد میشود با توجه به ضعیف بودن سازه های لوله ای و برای جلوگیری از صدمات شدید سازه گلخانه باید مطابق با استانداردهایی محاسبه و طراحی شود تا تحمل حداقل بار های مختلف را داشته باشد . در طراحی گلخانه بار های مختلفی بر گلخانه وارد میشود که به آنها اشاره میشود:
بار غیر زنده (Dead load)
بار غیر زنده باید از روی واحد وزن سازه و مواد پوشش دهنده محاسبه شود . در بعضی از استاندارد های گلخانه ، وزن وسایل تثبیت شده (در صورتیکه به سازه گلخانه متصل باشند ) ، مانند سیستم حرارتی ، سیستم روشنایی ، آبیاری ، پرده های حرارتی ، و سایبان نیز بعنوان بار غیر زنده محسوب میشوند و در برخی دیگر از استانداردهای گلخانه وزن تاسیسات را حتی اگر دائمی باشند در نظر نمی گیرند.
بار محصول :
به بار ناشی از وزن محصول ، که به سازه گلخانه وارد میشود، بار محصول گفته میشود . در گلخانه ای که سازه ها محصول را نگه می دارند .این بار باید مورد توجه قرار گیرد مثلاً حداقل بار عمودی بوته های گوجه فرنگی و خیار ۱۵% کیلو نیوتن بر متر مربع و گیاهان گلدانی آویز شده ۱/. کیلو نیوتن بر متر مربع است هنگامی که محصول بر روی سیم های افقی آویخته می شود نیروی کششی پخش شده در سازه نیز باید مد نظر قرار گیرد مثلاً برای پرورش گوجه فرنگی و خیار ، معمولاً بار افقی ½ کیلو نیوتن بر هر متر سیم وارد می شود.
بار برف :
بار ناشی از برف روی سطح افقی سقف گلخانه ار بار نقشه های برف و با ضرایب چند گان تنظیم و محاسبه می شود . در هلند و آلمان برای گلخانه هایی که گرمادهی میشوند حداقل بار برف ، ۲۵/. کیلو نیوتن بر متر مربع تعیین میشود . بار های ناشی از برف در نواحی کوهستانی بیشتر است .

بار باد :
بار ناشی از باد بر گلخانه به عامل بستگی دارد :
۱) به سطحی از گلخانه که تحت تاثیر فشار باد یا مکش باد قرارداد
۲) به ضریب فشار پویای باد
نیروی باد به صورت نیروهای فشار و مکش بر سطح گلخانه پایدار میشود فشار پویای باد نیز به ارتفاع موثر گلخانه بستگی دارد ارتفاع گلخانه به صورت فاصله بین سطح زمین و متوسط ارتفاع بین ناودان یا لبه های بام و بلند ترین نقطه سقف تعریف می شود (استاندارد ان ای ان ۳۸۵۹،۱۹۹۰) هر چه ارتفاع بیشتر باشد ، ضریب فشار پویای باد نیز بیشتر است .

 

ارسال نظر