جهت گلخانه

Site-Post

در تعیین جهت احداث گلخانه ، دو عامل نور شدت باد منطقه باید مورد توجه قرار گیرد ؛ اگر منطقه بادخیز نباشد، جهت گلخانه از نظر کاهش سایه اندازی و برخورداری از حداکثر شدت نور خورشید ، حائز اهمیت است؛ زیرا اسکلت گلخانه سایه را بر روی گیاهان داخل گلخانه ایجاد می کند که سایه به زاویه تابش نور خورشید و فصل سال بستگی دارد. گلخانه های تک واحدی در عرض های پایین تر از ۴۰ درجه ، جهت شمالی – جنوبی و در عرض های بالاتر از ۴۰ درجه ، در جهت شرق – غرب احداث شوند . زیرا در این جهت زاویه تابش نور خورشید و میزان انتقال نور به داخل گلخانه بیشتر است . با احداث گلخانه در جهت مناسب می توان در فصل زمستان ( که شدت نور از اهمیت بیشتری برخوردار است ) درصد انتقال نور به داخل گلخانه را افزایش داد گلخانه های به هم پیوسته در تمامی عرض های جغرافیایی در جهت شمال – جنوب احداث میشوند تا بتوانند اثر سایه را در قسمت شمالی گلخانه کاهش دهند.
اگر منطقه باد خیز باشد، جهت باد غالب در تعیین جهت گلخانه اهمیت بیشتری دارد زیرا وزش باد شدید در منطقه و احداث گلخانه در جهت نامناسب می تواند سبب بروز خسارت مکانیکی جبران ناپذیری به اسکلت گلخانه گردد . همچنین باد در زمستان ، موجب افزایش اتلاف گرمای گلخانه شده و در تابستان ، خنک کردن گلخانه را تحت تاثیر قرار می دهد لذا در این مناطق گلخانه ها به نحوی احداث میشوند که جهت گلخانه در جهت باد غالب منطقه باشد (دیواره انتهایی گلخانه رو به باد باشد) تا باد از روی گلخانه به راحتی عبور کند به عبارت دیگر امتداد گلخانه در امتداد باد غالب باشد در این حالت کمبود نور احتمالی می توان با روشن نمودن چند لامپ فلورسنت جبران نمود .

 

ارسال نظر